Manifest programowy

Teroźny Ślonsk je krajŷm, we kierym jego autochtony som coroz barżyj gorszym zortŷm obywateli. Ani we jego polskij, ani we czeskij tajle niŷ majom nos w zocy. Ślonskij kultury, samomianowanio, gyszichty. A tym barżyj blank inakszego ȏd polskigo mustra regiyrowanio a administrowanio.

Partia Ślonzoki Razem je ȏdpowiedziom na ta sytuacyjo! Partia Ślonzoki Razem włazi do polityki skirz tego, coby na kożdym jej poziomie mieć starość o te, fundamentalne do nos, gyszefty:

  • Samomianowani
  • Gyszichta a kultura
  • Ślonsko godka (kiero jedni mianujom włosnom godkom a insi ino dialektym)
  • Edukacjo regionalno
  • Województwo richtig ślonski.

Juże godnij, jak 20 lot Ślonzoki majom starość o uznanie nos jako grupa etniczno, nacyjo, etniczno myńszość. Bez te roki zrychtowali my pora organizacyj ślonskij nacyje, narychtowali zmiany we polskich zakonach, sebrali pode tymi projektami 140 000 unterszriftow. Psinco to dało! Tera czas, coby ze postulatami tymi iś do polityki. I godać wyraźnie: bydymy społupracować ze kożdym, fto pomoże nom ta sprawa ciś do przodku. Ze tym, fto we tym pomogoł nom niŷ bydzie, we inszych geszeftach tyż społupracować niŷ bydymy.
Gyszichta. Dali my sie Polokom spodobać, co naszo gyszichta je jednako ze polskom. Ślonzokom a Polokom trzeja durś spominać, co to niy je prowda. Od XII do XX storoczo niy mieli my ze Polskom nic spulnego krom wojyn, kiere my ze Polskom wiedli. Bez 800 lot naszo kultura rodziła sie a rozwijała blank inakszyj jak Polsko. Baji tako autonomio – niy je prowdom, co chcymy autonomie skirz tego, co mieli my jom za Saryj Polski, we rokach 1922-1939. Chcymy jom skuli tego, co chneda cołko nasza geszichta, to geszichta Ślonska autonomicznego, we państwie czeskim, rakuskim. Od XV do XVIII storoczo mieli my autonomio ze Sejmym Ślonskim. Wziyni nom ja dziepiyro Prusoki.
Nacyjo, kiero przepomni swojij geszichty, traci tyż włosne samomianowani. Bestuż naszo partyjo idzie do polityki, coby muc społudecydować o standardach polityki historycznŷj na Wiyrchnim Ślonsku.

Godka – jednom ze nojważniejszych tajli samomianowanio je godka. Kiej przepomnisz swoji godki, przepomnisz tyż, kim eś je! Som my piyrszom politycznom ogranizacjom na Ślonsku, kiero niy ino godo o chroniyniu godki – ale tyż sama rychtuje we nij swoji dokumenty, kiero we ni rajcuje. Skuli tegom co my som jedynom partiom ślonskom a niy polskom na Ślonsku.
Deklarujymy, co wdycki we polityce bydymy godać po ślonsku! Coby pokozać, iże to niy je, jakby nom chcieli wciś, godka domowo, godka prywatno – ino rychtyczno godka autochtonów Wierchnigo Ślonska. My się jij niy wyrzekomy, my jom richtig momy we zocy, pszajemy jij.
I jak ze geszichtom – idymy do polityki, coby naszyj godce nadać we regionie tako ranga, jako sam winna mieć. Kiej we Warszawie oboczom, co sam we amtach rychtuje się po ślonsku dokumenty, co sam godka odżywo – uwdy bydom yntliś musieli jom uznać!

Wszyjsko to wymago edukacje regionalnyj. Coby śląskie bajtle wiedziały – jak to pedziała polsko poetka – „skąd nasz ród”. Nale naszo wizja edukacje regionalnyj to niy je jedna abo dwie lekcje we tydniu. My chcymy takigo mustra, co o regionie godo się na kożdyj lekcje. Na biologie, matematyce, fizyce, chemie. Zawdy idzie choby spomnieć, co chop, kiery wynod taki abo inakszy dinks boł samstond. Uwdy bajtle oboczom, jaki srogi je nasz udział we europejskij cywilizacje. Poranoście Ślonzoków, kierzy nafasowali Prymio Nobla – to ino maluśki koncek tego naszego udziału.
Niy trzeja ani godać, co ni mo sie nic do godki we materie edukacje regionalnyj – i tyż skuli tego idymy do polityki!

Teroźne województwo ślonski je takie ino ze miana. 52% jego terytorium to niy je żodyn Ślonsk ino Małopolska. Ze wtoryj zajty – ni ma we nim Opolo, stolicy Wiyrchnigo Ślonska.Ni ma cołkij zachdnij tajle, kiero tera je we województwie opolskim. Do nos ni ma województwa ślonskigo bez Opolo a ze Sosnowcem, Częstochową, Żywcem. Bydymy korzystać ze kożdyj okazje, coby spomogać tych, kierzy niy som Ślonskiym a bydom chcieli iś od nos weg. Bydymy korzystać tyż ze kożdyj przileżytości, coby sebrać do kupy wszyjski górnośląski ziymie. To pionte ze przikazań naszyj partie.

My niy chcymy osprawiać, co nasz program to innowacyjność, godnij geltu do Ślonska a inaksze fizymatynta. Kożdy przeca chce być innowacyjny a mieć godnij geltu do sia a do swojigo hajmatu! I kożdo tako inicjatywa wdycki poprymy. My godomy, co je do nos nojważniejsze. Do nos, niy mieszkańców województwa śląskiego ino Ślonzokow. Autochtonów, kierzy bez storocza zbudowali ta bogato kraina a tera muszom paczeć, jak ona ze kożdym rokiym je coroz barżyj biydnom prowincjom.
Kiej ta tendyncjo juże bydzie się zwyrtać, uwdy upomnymy się tyż o autonomio. Ale dziepiyro uwdy, kiej kożdy, fto sam przijedzie, oboczy, co sam na sztrekach je inszo godka, co sam sie mo inszych bohaterow, co sam Polok poczuje się choć trocha, jakby pojechoł za grenica. Ino uwdy Polok spokopi czamu trzeja nom autonomio dać.


Dugo cesta przed nami. Ale erbli my trocha ze rostomaitych kultur. Zacytowali my sam już polsko poetka, tuż na koniec ze inakszy, a tyż bliskij nom, kultury. Niymce padajom: Langsam aber sicher!”. I tak tyż po tyj ceście ku ślonskimu rozbudzyniu pudymy.
Sto rokuw nazod cesta ta wskozali nom wielgi ślonski patrioty, kierzy chcieli suwerennego ślonskigo państwa: Kożdoń,. Latacz a inaksi. My dzisio o secesje od Polski niy myślymy, bo przeca Poloków je sam u nos już godnij jak nos. Tera Ślonsk to tyż hajmat tych Przybycinów ze cołkij Polski. I my som ich radzi – jednako eli mo to być spulny hajmat, oni muszom uwożać tyż nos.
A bydom uwożać, eli Ślonzoki sam u sia bydom welować na partie ślonski a niy polski. Bo ino richtig śląsko partia poradzi mieć starość o ślonski gyszefty.

Na dzisio je ino jedna tako partio: Ślonzoki Razem.