Statut

STATUT partii Ślonzoki Razem
Sierpień 2017 r.

Rozdział I Postanowienia ogólne

Art. 1
Ogólnopolską partię o nazwie Ślonzoki Razem, działającą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej tworzą osoby posiadające zdolności do czynności prawnych. Działalność może być również prowadzona za granicą wśród skupisk osób uprawnionych do działań na terytorium Polski np. udział w wyborach, udział w spisie powszechnym ludności i in.

Art. 2
Siedzibą władz partii Ślonzoki Razem jest miasto Chorzów.

Art.3
Godłem partii Ślonzoki Razem jest niebieski napis „Ślonzoki” na żółtej górnej części flagi i żółty napis „Razem” na dolne niebieskiej części flagi zółto-niebieskiej.
Wzór w załączeniu.

Art. 4
Przynależność do partii Ślonzoki Razem, wyłącznie osób pełnoletnich, jest dobrowolna, a działalność obwarowana metodami demokratycznymi

Rozdział II Cele i zadania partii Ślonzoki Razem

Art. 5
Cele partii Ślonzoki Razem wyznaczają dobro, pomyślność i rozwój Ślązaków i Śląska.

Art. 6
Partia prowadzi działalność we wszystkich dopuszczalnych prawnie formach organizacyjnych i prawnych a w szczególności prowadzi działalność: polityczną, społeczną, kulturalną, wydawniczą, oświatowo–wychowawczą, informacyjną.

Art. 7
Partia Ślonzoki Razem prowadzi swoją działalność poprzez statutowe struktury terenowe, jak i przez powoływane rady programowe, zespoły zadaniowe, branżowe i środowiskowe, którym określa się zakres i cel działania w zgodzie z statutem partii.

Rozdział III Członkostwo w partii Ślonzoki Razem

Art. 8
Członkiem partii może zostać osoba, która posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych, złoży do władz partii podpisaną deklarację członkowską, zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Statutu oraz realizowania programu i wyznaczonych zadań.
Członek partii Ślonzoki Razem nie może należeć do innej partii politycznej.

Art. 9
Przyjęcia w poczet członków dokonuje w formie uchwały Rada Śląska.

Art.10
Członkowie mają prawo do:
· informacji o decyzjach i działaniach władz i innych organów partii
· uczestniczenia w zebraniach ogólnych partii, strukturach terenowych, rad programowych, zespołów programowych, branżowych i zadaniowych, do których należy.
· czynnego i biernego prawa wyborczego władz partii
· do pełnienia funkcji zarówno pochodzących z wyboru jak i rekomendacji na funkcje państwowe i samorządowe.
Obowiązkiem członków jest:
· przestrzeganie Statutu partii,
· aktywne uczestniczenie w działalności partii,
· realizowanie uchwał i postanowień władz partii,
· systematyczne płacenie składek (wysokość składek, sposób oraz termin płacenia określa Rada Śląska),
· zachowanie postawy godnej Ślązaka.

Art. 11
Członkostwo wygasa w skutek:
· złożenia przez członka rezygnacji,
· wykluczenia członka z partii,
· śmierci członka
· utraty członka zdolności do czynności prawnych

Art. 12
Karami w partii są:
· upomnienie,
· nagana,
· zawieszenie w pełnieniu funkcji bądź członkostwie,
· zapowiedź odmowy udzielenia rekomendacji na funkcje państwowe i samorządowe
· wykluczenie.
Upomnienia i nagany mogą udzielać zarządy struktur w formie uchwały, którym podlega członek partii.
Zawieszenia w prawach członka może dokonać Rada Śląska w formie uchwały na wniosek zarządu niższego szczebla bądź Rada Śląska na swój wniosek.
Zapowiedź odmowy udzielenia rekomendacji na funkcje państwowe i samorządowe dokonuje Rada Śląska w formie uchwały.
Wykluczenie z partii następuje uchwałą Rady Śląska.
Odwołanie od tych decyzji można składać do zarządu wyższego szczebla a od decyzji Rady Śląska do Sądu Śląskiego w terminie 7 dni od daty powiadomienia o podjętej decyzji. Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonywania decyzji.

Rozdział IV Władze Krajowe partii Ślonzoki Razem

Art. 13
Władzami krajowymi partii Ślonzoki Razem są:
· Kongres Śląski,
· Przewodniczący Śląska,
· Rada Śląska,
· Kontrola Śląska,
· Sąd Śląski.

Art. 14
Kadencja wszystkich władz partii trwa 6 lata i jest liczona dla wszystkich struktur organizacyjnych od zwyczajnego Kongresu Śląskiego.

Art. 15
Kongres Śląski jest najwyższą władzą partii:
· ocenia on działalność partii mijającej kadencji,
· udziela bądź nie udziela absolutorium ustępującym władzom,
· wskazuje zasadniczą linię działań partii do następnego Kongresu Śląskiego,
· wybiera Przewodniczącego Śląska i Radę Śląska,
· uchwala Statut partii Ślonzoki Razem,
· wybiera skład Kontroli Śląskiej,
· wybiera skład Sądu Śląskiego.
Kongres Śląski zwyczajny partii zwoływany jest przez Przewodniczącego Śląska. Kongres Śląski nadzwyczajny może być zwołany we wcześniejszym terminie przez Przewodniczącego Śląska.
Kongres Śląski nadzwyczajny może uznać się większością 2/3 głosów za Kongres Śląski zwyczajny, aby dokonać wyboru nowych władz partii. Takie głosowanie może być przeprowadzone tylko na samym początku nadzwyczajnego Kongresu Śląskiego zaraz po stwierdzeniu kworum oraz przyjęciu porządku obrad Kongresu Śląskiego.

Art. 16
Przewodniczący Śląska partii Ślonzoki Razem:
· kieruje działalnością partii i reprezentuje ją na zewnątrz,
· ogłasza rezolucje, oświadczenia i uchwały w jak najkrótszym czasie, do dwóch tygodni,
· powołuje pełnomocników do poszczególnych zadań i czynności,
· powołuje doraźnie grupy organizacyjne partii nie ujęte w Statucie a niekolidujące ze Statutem,
· proponuje Radzie Śląska kandydatury swoich zastępców, Sekretarza Śląska i Skarbnika Śląska,
· zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Śląska,
· zgłasza Radzie Śląska kandydatury osób dokooptowanych w skład organów partii w trybie art. 17, 19 i 20.

Art. 17
Rada Śląska:
· Składa się z Przewodniczącego Śląska i 3-15 członków wybieranych przez Kongres Śląski. · Na wniosek Przewodniczącego Śląska Rada Śląska może dokooptować do swego grona nowych członków, aby uzupełnić wakaty lub poszerzyć skład Rady Śląska.
Poszerzenie składu Rady Śląska w drodze kooptacji może objąć nie więcej niż 1/2 maksymalnej liczby członków, określonej w ust. 1.

Art. 18
Do kompetencji Rady Śląska należy:
· realizacja linii politycznej partii oraz ustalanie kierunków działań,
· powoływanie i odwoływanie zastępców Przewodniczącego Śląska, Sekretarza Śląska i Skarbnika Śląska,
· powoływanie i rozwiązywanie struktur partii,
· na wniosek Przewodniczącego Śląska powoływanie i odwoływanie Pełnomocników pełniących funkcje do czasu przeprowadzenia wyborów władz odpowiedniego szczebla.
· wyznaczanie terminów Wojewódzkich Kongresów,
· powoływanie i odwoływanie Pełnomocnika Funduszu Wyborczego partii,
· ustanawianie przewidzianych prawem ciał występujących w wyborach powszechnych, mianowanie pełnomocników wyborczych oraz określenie ich kompetencji, zakresu działania i odpowiedzialności.
· koordynowanie i prowadzanie akcji politycznych,
· prowadzenie rejestru kandydatów startujących w wyborach powszechnych,
·powoływanie wszelkich doraźnych krajowych ciał partii, zespołów roboczych oraz ustalanie dla nich regulaminów, zasad działania i powoływanie ich szefów,
· wydawanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych,
· określanie liczebności składów statutowych władz terenowych,
· proponowanie ordynacji normujących wybory władz partii,
· podejmowanie decyzji w formie uchwały o uczestnictwie w wyborach powszechnych,
· wybieranie rzecznika prasowego partii,
· zatwierdzanie regulaminu i władz reprezentacji parlamentarnej partii,
· ustalanie składu rad programowych.

Art. 19
Kongres Śląski zwyczajny wybiera Sąd Śląski w składzie 3-7 osób. Sąd Śląski działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Śląska. Przewodniczącego Sądu Śląskiego i jego zastępcę wybiera ze swojego grona Sąd Śląski na swoim pierwszym posiedzeniu.
Do kompetencji Sądu Śląskiego należy:
Rozpatrywanie skarg i odwołań członków partii od decyzji władz statutowych, a w szczególności odwołań od kar, a zwłaszcza od decyzji o wykluczeniu z partii. Wykładnia statutu partii. Uzupełnienia składu Sądu Śląskiego dokonuje Rada Śląska na wniosek Przewodniczącego Śląska.

Art.20
Kongres Śląski zwyczajny wybiera Kontrolę Śląską w składzie 3-5 osób.
Kontrola Śląska kontroluje działalność finansową władz partii, sprawdza informacje sprawozdania finansowe, rozliczenia finansowe i występuje z wnioskiem do Kongresu Śląskiego o przyjęcie lub nie udzielenie absolutorium ustępującym władzom. Przewodniczącego Kontroli Śląskiej oraz jego zastępcę wybiera ze swojego grona Kontrola Śląska na swoim pierwszym posiedzeniu. Członkiem Kontroli Śląskiej nie może być członek innych władz centralnych partii. W przypadku powstania wakatu uzupełnienie składu Kontroli Śląskiej następuje na wniosek Przewodniczącego Śląska.

Rozdział V Władze i organizacje terenowe

Art. 21
Władze Wojewódzkie partii Ślonzoki Razem:

 1. Władzami Wojewódzkimi partii Ślonzoki Razem są:
  · Pełnomocnik Rady Śląska do organizowania struktur wojewódzkich, który pełni funkcję Zarządu Wojewódzkiego do czasu wyboru władz wojewódzkich partii.
  · Wojewódzki Zjazd partii Ślonzoki Razem,
  · Zarząd Wojewódzki w ilości od 4 do 15 osób, któremu przewodniczy Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego.
 2. Do kompetencji Zjazdu Wojewódzkiego należy:
  · wybór Przewodniczącego i członków Zarządu Wojewódzkiego,
  · wybór delegatów na Kongres Śląski,
  · udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Do kompetencji Zjazdu Wojewódzkiego należy kierowanie funkcjonowaniem partii na terenie województwa niezastrzeżone dla innych władz.
 4. W skład Zarządu wchodzą:
  · Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego i jego zastępcy,
  · Skarbnik,
  · Sekretarz,
  · Członkowie Zarządu Wojewódzkiego.
 5. Zarząd Wojewódzki przesyła Radzie Śląska sprawozdania ze swej działalności wraz z aktualnym wykazem członków partii w województwie nie rzadziej niż raz na pół roku.
 6. Uzupełnienie składu Zarządu następuje na wniosek Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego uchwałą Zarządu podjętą większością głosów.

Art. 22
Władze powiatowe (miejskie):

 1. Nazwę „powiatowe” i „miejskie” używa się w zależności od terytorium działania i są to struktury równorzędne w poziomie struktury partii.
 2. Władzami powiatowymi (miejskimi) są:
  · Pełnomocnik Rady Śląska do organizowania struktur powiatowych, który pełni funkcję Zarządu Powiatowego (Miasta) do czasu wyboru władz powiatowych (miejskich) partii.
  · Zjazd Powiatowy (Miejski) partii,
  · Zarząd Powiatowy (Miejski), któremu przewodniczy Przewodniczący Zarządu Powiatowego (Miejskiego).
 3. Do kompetencji Zjazdu Powiatowego (Miejskiego) należy:
  · Wybór Przewodniczącego i członków Zarządu Powiatowego (Miejskiego),
  · Wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki,
  · Udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium ustępującym władzom powiatu (miasta).
 4. Zjazd Powiatowy (Miejski) zwołuje Przewodniczący Zarządu Powiatowego (Miejskiego) na wniosek Zarządu Wojewódzkiego. Zjazd Nadzwyczajny Powiatowy (Miejski) zwołuje Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego po poinformowaniu Zarządu Powiatu (Miejskiego).
 5. Do kompetencji Zarządu Powiatowego (Miejskiego) należy kierowanie funkcjonowaniem partii na terenie powiatu lub miasta niezastrzeżonych dla innych władz.
 6. W skład Zarządu Powiatowego (Miejskiego) wchodzą:
  Przewodniczący i jego zastępcy,
  Skarbnik,
  Sekretarz,
  Członkowie Zarządu Powiatowego (Miejskiego).
 7. Zarząd Powiatowy (Miejski) składa sprawozdania Zarządowi Wojewódzkiemu, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 8. Uzupełnienie składu Zarządu Powiatowego (Miejskiego) następuje na wniosek Przewodniczącego Zarządu Powiatowego (Miejskiego) uchwałą Zarządu podjętą większością głosów.

Art. 23
Szczegółowe relacje pomiędzy poszczególnymi szczeblami struktur władz terenowych partii normowane będą Regulaminem działań i schematem organizacyjnym uchwalonym przez Radę Śląska.

Art. 24
Za zgodą władz wyższego szczebla dopuszczalne jest tworzenie struktur środowiskowych i powoływanie komisji branżowych.

Rozdział VI Majątek i środki finansowe

Art. 25
Majątek partii Ślonzoki Razem pochodzi ze składek, darowizn, spadków, zapisów i wszelkich dopuszczonych prawem dotacji.

Art. 26
W skład majątku partii mogą wchodzić nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe.

Art. 27
Partia Ślonzoki Razem jako partia polityczna posiada osobowość prawną. Rada Śląska wyznacza ze swojego grona w drodze uchwały 3 osoby w tym Przewodniczącego Śląska i Skarbnika Śląska, do zaciągania zobowiązań majątkowych. Nabycie lub zbycie majątku oraz zaciąganie wszelkich zobowiązań majątkowych i finansowych w imieniu partii wymaga zgodnych podpisów dwóch osób z wyżej wymienionych w tym Przewodniczącego Śląska partii bądź osoby przez niego wyznaczonej.

Art. 28
Za sporządzenie w terminie sprawozdań, informacji i rozliczeń finansowych odpowiada Skarbnik Śląska. Rada Śląska, zatwierdza sporządzane sprawozdania, informacje i rozliczenia finansowe.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

Art. 29
1. Partia może być rozwiązana na mocy uchwały Kongresu Śląskiego podjętej większością 2/3 w obecności, co najmniej połowy delegatów.
2. Połączenie partii Ślonzoki Razem z inną partią może nastąpić w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością ¾ głosów Kongresu Śląskiego w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Kongresu Śląskiego.

Art. 30
Po rozwiązaniu partii Ślonzoki Razem Rada Śląska wyznacza likwidatora majątku partii.

Art. 31
Zmiany w Statucie uchwala Kongres Śląski zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy delegatów obecnych na Kongresie Śląskim.

Art. 32
Uchwały łącznie z wyborami poszczególnych władz poza obwarowanymi niniejszym Statutem są podejmowane przez organy partii zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków stanowiących skład danego ciała.

Art. 34
Wszystkie unormowania szczegółowe będące rozwinięciem norm zawartych w niniejszym Statucie określone będą każdorazowo przez Radę Śląska w formie regulaminów, bądź jej uchwał.